Административне јединице

Административне јединице у Вијетнам држави (општина, округ..). пронађено 6 ком. ♥ = популарнији

Central Highlands, Tây Nguyên
Mekong River Delta, Đồng bằng sông Cửu Long
North and South Central Coast, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Northern Midlands and Mountains, Trung du và miền núi phía Bắc
Red River Delta, Đồng bằng sông Hồng
Southeast, Đông Nam Bộ

Административне јединице на мапи

Административне јединице можете изабрати и на мапи.